Hi, How Can We Help You?

Aranzel notarial

Aranzel notarial

Aranzel notarial Notaría Doblado Rius

Els números 1 a 7 de l’annex I de l’Aranzel Notarial aprovat pel Reial decret 1426/1989, de 17 de novembre, una vegada realitzada la conversió a euros de les quantitats que en ells figuren tindran la següent redacció.

✍ ARTÍCULO PRIMERO

Pels instruments públics sense quantia es percebran les següents quantitats:

 • a) Poders en general: 30,050605 €.
 • b) Poders per a plets: 15,025302 €.
 • c) Actes: 36,060726 €.
 • d) Testaments, per atorgant: 30,050605 €.
 • e) Capítols matrimonials: 30,050605 €.
 • f) Altres documents (estat civil, emancipació, reconeixement de filiació, etc.): 30,050605 €.

2. En els poders, si hi hagués més de dos poderdants, es percebran 6,010121 € per cadascun d’excés, i per cada apoderat que excedeixi de sis, 0,601012 €.

1. Pels instruments de quantia es percebran els drets que resultin d’aplicar al valor dels béns objecte del negoci documentat la següent escala:

 • a) Quan el valor no excedeixi de 6.010,12 €: 90,151815 €.
 • b) Per l’excés comprès entre 6.010,13 i 30.050,60 €: 4, 5 per 1.000.
 • c) Per l’excés comprès entre 30.050,61 i 60.101,21 €: 1,50 per 1.000.
 • d) Per l’excés comprès entre 60.101,22 i 150.253,03 €: 1 per 1.000.
 • e) Per l’excés comprès entre 150.253,04 i 601.012,10 €: 0,5 per 1.000.
 • f) Pel que excedeix de 601.012,11 € fins a 6.010.121,04 €: 0,3 per 1.000.

Pel que excedeix de 6.010.121,05 € el Notari percebrà la quantitat que lliurement acordi amb les parts atorgants.

2. Els drets establerts en l’apartat 1, es reduiran en un 25 per 100 en els préstecs i crèdits personals o amb garantia hipotecària.
La reducció aconseguirà un 50 per 100 en els casos següents:

 • a) Instruments en què per disposició expressa de la Llei resultin obligats al pagament dels drets notarials de l’Estat, Comunitats Autònomes, províncies o municipis o els seus Organismes Autònoms.
 • b) Instruments en què resultin obligats al pagament els partits polítics i les organitzacions sindicals.
 • c) Préstecs o bestretes concedides per les diferents Administracions Públiques per a la promoció i construcció d’habitatges.
 • d) Préstecs per a la rehabilitació protegida d’habitatges existents i de l’equipament comunitari primari.
 • e) Segones o posteriors transmissions d’edificis i habitatges que hagin obtingut qualificació o certificació d’actuació protegible per reunir els requisits exigits en la normativa vigent.
 • f) La subrogació, amb o sense simultània novació, i la novació modificativa dels préstecs hipotecaris acollits a la Llei 2/1994, de 30 de març, entenent-se que l’instrument comprèn un únic concepte. Per al càlcul dels honoraris es prendrà com a base la xifra del capital pendent d’amortitzar en el moment de la subrogació, i en les novacions modificatives la que resulti d’aplicar l’import de la responsabilitat hipootecaria vigent el diferencial entre l’interès del préstec que es modifica i l’interès nou.

Lletra f) de l’apartat 2n del número 2 de l’annex I introduïda per RD 2616/1996, 20 desembre («BOE» 21 desembre), pel qual es modifiquen els Reials decrets 1426/1989 i 1427/1989, de 17 de novembre, sobre aranzels dels Notaris i dels Registradors de la Propietat en les operacions de subrogació i novació de préstecs hipotecaris acollides a la Llei 2/1994, de 30 març.

3. Queden fora de perill, a més, les exempcions o bonificacions en matèria de concentració parcel·lària, Habitatges protegits, explotacions familiars i altres establertes per la Llei.

1. Per les actes de protest es reportaran els següents drets:

 • a) Si la quantia de la lletra no excedeix de 60,10 €: 3,005061 €.
 • b) Si és superior a 60,10 € i no excedeix de 150,25 €: 4,507591 €.
 • c) Si és superior a 150,25 € i no excedeix de 300,51 €: 6,010121 €.
 • d) Si és superior a 300,51 € i no excedeix de 601,01 €: 9,015182 €.
 • e) De 601,01 € d’ara endavant, a més de l’última quantitat, es percebran per cada 601,01 € d’excés o fracció: 0,601012 €.

2. Es percebrà, a més, la quantitat de 3,005061 € en els següents casos:

 • a) Per la pràctica de la notificació, quan l’efecte estigui domiciliat fora dels límits de la població de residència del Notari autoritzador.
 • b) Quan es lliurés l’efecte fora de l’hora normal.
 • c) Per pagament de l’efecte en la Notaria.

3. Es percebran 6,010121 € per cada hora o fracció, quan e

1. Les còpies i cèdules autoritzades i la seva nota d’expedició, en el seu cas, reportaran 3,005061 € per cada foli o part d’ell. A partir del dotzè foli inclusivament, es percebrà la meitat de la quantitat anterior.

2. Les còpies simples reportaran a raó de 0,601012 € per foli.

3. En les còpies d’instruments públics que estiguin en l’Arxiu Històric, o en els generals de Districte o en els de Notarías, quan tinguin més de cinc anys d’antiguitat, es percebran drets dobles i, a més, per drets de custòdia, 0,601012 € per cada any o fracció d’antiguitat del document.

4. Els Notaris al càrrec dels quals estigui l’Arxiu de Protocols, expediran sense drets, en paper no timbrat, i sense perjudici del reintegrament al seu temps, les còpies d’instruments que hagin de donar a instàncies de les Oficines de l’Estat, Comunitats Autònomes o Corporacions Locals.

1. Els testimoniatges en general es regiran pel que es disposa en el número 4.

2. Per la legitimació de signatura es percebran 6,010121 €; per cada signatura més continguda en el mateix document, es reportaran 3,005061 €.

3. En les legitimacions contemplades per l’article 262 del Reglament Notarial, es reportaran els drets que resultin d’aplicar el número 2 amb una reducció del 85 per 100.

4. Els testimoniatges d’autenticitat de la fotocòpia d’un document integrat per diversos folis en els quals sigui possible estendre un únic testimoniatge comprensiu de tot ell, per remissió a dades identificadores, reportaran 3,005061 € per la diligència d’acarament i 0,601012 € per cada foli més.

5. Pels testimoniatges de legalització es percebran igualment 3,005061 € per cada Notari que els autoritzi.

6. Els testimoniatges de legitimació i legalització de signatures de certificacions del Registre Civil reportaran la meitat dels drets establerts en els números 5.2 I 5.5.

1. Pel dipòsit del testament tancat o hològraf, es percebran 6,010121 €. En retirar-se el dipòsit es percebran 1,202024 € per cada any o fracció, per drets de conservació i custòdia.

2. Les diligències d’obertura de llibres d’actes reportaran 9,015182 €, més 0,060101 € per foli.
Per les diligències d’adhesió, ratificació o altres qualssevol posades en un document es percebran 3,005061 €.

3. Per la sortida de la Notaria, el Notari reportarà, excepte en actes de protest, per cada hora o fracció:
a) Si és dins del terme municipal de la seva residència: 18,030363 €.

b) Si és fora d’ell o en dies festius, o de guàrdia, o fora de l’horari de treball del despatx: 24,040484 €.

4. En cas de venda pública i de tramitació del procediment extrajudicial d’execució hipotecària, per drets de matriu s’aplicarà el número 2 de l’Aranzel, sobre la base del preu de rematada o adjudicació.
S’aplicaran, a més, a les actuacions que poguessin originar-se els números 4, 6.2 I 6.3.

Los folios de matriz, a partir del quinto folio inclusive, devengarán 3,005061 € por cara escrita.

En los casos de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios acogidas a la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, los folios de la matriz no devengarán cantidad alguna hasta el décimo folio inclusive

✍ ARTÍCULO TERCERO

El Arancel especial de los Notarios devengado por la prestación de la función notarial a instancia de los Organismos de Concentración Parcelaria, aprobados por Real Decreto 2079/1971, de 23 de julio, será el siguiente:

a) Por la protocolización del acta de reorganización de la propiedad autorizada por el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural y examen previo de los documentos: 0,090152 euros por folio.

b) Por la expedición de las copias que deban servir de títulos a los participantes en la concentración con los testimonios contenidos en ellas: 0,024040 euros por hoja.

✍ ARTÍCULO SEGUNDO

De l’annex II de l’Aranzel vigent, només sofreixen modificació a conseqüència de la conversió les Normes Generals d’Aplicació Onzena i Dotzena, la redacció de la qual en endavant serà la següent:

Onzena.

Un exemplar complet de l’Aranzel, amb les seves normes d’aplicació i addicionals, i una taula en què figurin els drets corresponents a bases compreses entre 6.010,12 i 300.506,05 € que siguin múltiples de 601,01, estarà a la disposició del públic en totes les Notaries, anunciant-se tal circumstància en lloc visible de la Notaria.

Dotzena.

Quan la base excedeixi a 601.012,11, el Notari aportarà a la Mutualitat Notarial una part dels drets corresponents a l’excés en la quantia i forma que fixi el Ministeri de Justícia.

✍ ARTÍCULO CUARTO

Els drets aranzelaris dels Notaris, aplicables a la primera transmissió o adjudicació dels habitatges qualificats o declarats protegides en l’àmbit del Reial decret 1186/1998, de 12 de juny, i continguts en l’apartat 2 de la seva disposició addicional, seran els següents:

A) PRIMERA TRANSMISSIÓ O ADJUDICACIÓ D’HABITATGES: 60,047119 EUROS.

B) QUAN L’HABITATGE PORTI VINCULADA EN PROJECTE I REGISTRALMENT PLAZA DE GARATGE I, EN EL SEU CAS, TRASTERS O ALTRES ANNEXOS Als QUALS ES REFEREIX AQUEST REIAL DECRET, LA QUANTITAT ASSENYALADA S’INCREMENTARÀ, PER TOTS ELS CONCEPTES, EN ELS SEGÜENTS IMPORTS: 9,015182 I 6,010121 EUROS, RESPECTIVAMENT.

C) QUAN ES CONSTITUEIXI GARANTIA REAL EN EL MATEIX ACTE DE LA PRIMERA TRANSMISSIÓ O ADJUDICACIÓ PER A ASSEGURAR EL PREU AJORNAT, LA QUANTITAT ASSENYALADA S’INCREMENTARÀ, PER TOTS ELS CONCEPTES, EN EL SEGÜENT IMPORT: 30,020554 EUROS.

✍ ARTÍCULO QUINTO

Els drets aranzelaris continguts en l’article 8 de la Llei 41/1980, de 5 de juliol, després de la redacció donada al mateix per l’article 37 del Reial decret llei 67/2000, de 23 de juny, seran els següents:

a) Primera transmissió o adjudicació d’habitatges la superfície útil dels quals no excedeixi de noranta metres quadrats, així com en el seu cas la subrogació en el préstec hipotecari qualificat de cadascuna d’aquests habitatges: 60,047119 euros.

b) Quan l’habitatge porti vinculada en projecte i registralment plaça de garatge i, en el seu cas, trasters o altres annexos, els honoraris subjectes al topall de 60,047119 euros podran incrementar-se per tots els conceptes en 9,015182 i 6,010121 euros, respectivament.

c) Quan es constitueixi garantia real en el mateix acte de la primera transmissió o adjudicació per a assegurar el preu ajornat, la quantitat assenyalada s’incrementarà, per tots els conceptes, en 30,020554 euros.

✍ ARTÍCULO SEXTO

Quan els aranzels notarials vengen determinats pel valor del document, abans d’aplicar la quantitat o percentatge corresponent, ha de convertir-se a euros aquell valor, amb l’arrodoniment per excés o per defecte al cèntim més pròxim, en la forma prevista en l’article 11.1 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre.

Quan per a l’obtenció dels drets aranzelaris calgui aplicar un percentatge sobre una quantitat expressada en euros, la quantitat resultant es prendrà amb sis decimals, efectuant-se l’arrodoniment per excés o per defecte al sisè decimal més pròxim, en aplicació del que es disposa en l’apartat quart de l’article 11 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, en la redacció donada al mateix per la Llei 9/2001, de 4 de juny.

✍ ARTÍCULO SÉPTIMO

En aquells casos en què els honoraris notarials s’obtinguin per suma dels diferents drets aranzelaris aplicables o per reduccions o descomptes aranzelaris percentuals (la vigència dels quals no s’altera per aquesta normativa) es tindrà en compte a l’hora de realitzar els arrodoniments, la qual cosa per a les operacions intermèdies determina l’article 11.2 de la Llei d’Introducció de l’Euro. L’import final de la factura s’arrodonirà en tot cas a dos decimals.

Notaría Doblado Rius, notaría a Tarragona

Posem a la seva sencera disposició els nostres serveis notarials de mediació a la ciutat de Tarragona.
Contacti amb el nostre equip de professionals aquí.