Hi, How Can We Help You?

Documentació

Documentació

Conjunt de documentació a aportar a la notaria

 • Si és de solters que contrauran matrimoni: DNI dels dos.
 • Si és de casats : DNI de tots dos i llibre de família. Si a més faran liquidació de la societat a guanys: títols dels béns que vagin a liquidar esquema de valors i repartiments.

Notario hàbil per a actuar: el del lloc en què hagués tingut el causant el seu últim domicili a Espanya

 • DNI del qual promou l’acta que ha de ser descendent, ascendent o cònjuge del difunt (n’hi ha prou que sigui una sola persona per a l’acta, encara que per a l’herència hauran de signar tots els declarats hereus).
 • Certificat de defunció certificat Ultimes Voluntats.
 • Certificat literal de matrimoni del difunt si estava casat.
 • Certificats literals de naixement dels fills deslliuro de família.
 • DNI o certificat d’empadronament del difunt per a comprovar últim domicili 2 testimonis que coneguessin al difunt.
 • Termini: 6 mesos des de defunció.

Incoat l’acta, cal esperar 20 dies, transcorreguts els quals es pot fer l’acceptació d’herència.

Més informació: Ministeri de Justícia

original del títol de propietat dels venedors

 • DNI compradors i venedors; Si fossin societats, els poders corresponents o vigència del càrrec del representant
 • certificat que es troba al corrent en el pagament de les despeses de comunitat
  ultimo rebut de l’I.B.I.
 • Despeses d’Operació: En el cas que no hi hagués acord sobre aquest tema, les despeses segons Llei es distribueixen així:
 • Venedor: L’escriptura (és a dir la còpia autoritzada), i la Plus Vàlua (Increment de valor dels Terrenys)
 • Comprador: Les còpies de l’escriptura,les despeses de la inscripció en el Registre de la Propietat i els Impostos
 • el pagament de la plus vàlua, l’hauran de fer dins dels 30 dies hàbils següents, amb la còpia simple lliurada per la notaria
 • títol de propietat del venedor
 • DNI compradors i venedors i en el seu cas poders de la societat o vigència del càrrec del representant
 • estatuts de la societat emissora de les accions o participacions
 • DNI socis constituents, en el cas de societats poders del seu representant
 • certificació de denominació vigent (2 mesos des de la data d’emissió)
 • certificació bancària d’ingrés del capital social desemborsat vigent (2 mesos des de la data d’emissió)
 • Capital mínim en S.L.N.E. 3.012 €, Màxim 120.202 €
  Per a iniciar els tràmits de constitució d’una S.L.N.E. haurà de dirigir-se a el CIRCE

Capital mínim en una S.R.L., 3.005,06 €
Capital mínim en una S.A., 60.101,21 €

El C.I.F. ho poden sol·licitar a compte en la corresponent delegació d’hisenda o bé una vegada constituïda la societat amb la còpia simple de l’escriptura de constitució.

GENERALS: DNI del poderdant, dades de l’apoderat nom, estat civil, domicili i DNI si es coneix amb certesa
PER A PLETS: DNI del poderdant, nom de lletrats i procuradors i col·legi al qual pertanyen
DE SOCIETAT MERCANTIL: poders del representant i les dades de l’apoderat

 • Termini 6 mesos des de defunció
 • Certificada de defunció i últimes voluntats
 • Còpia autoritzada del testament
 • Dades dels hereus
 • Títols que acreditin la propietat dels béns:
  – en Immobles l’I.B.I.,
  – en valors mobiliaris, comptes corrents, etc.: certificats i extractes bancaris
 • DNI testador
 • Filiació completa que inclou data i lloc de naixement, noms dels pares i si viuen, estat civil, i en el seu cas, nom del cònjuge, i noms dels fills o en el seu cas ascendents.

Notaría Doblado Rius, notaría a Tarragona

Posem a la seva sencera disposició els nostres serveis notarials de mediació a la ciutat de Tarragona.
Contacti amb el nostre equip de professionals aquí.