Hi, How Can We Help You?

Blog

Escollir notari a Tarragona


 

Tot aquell que sol·liciti l’exercici de la funció pública notarial té dret a triar el notari que es la presti, sense més limitacions que les previstes en l’ordenament jurídic, constituint aquest dret en element essencial d’una adequada concurrència entre notaris”.

La lliure elecció de notari és la conseqüència d’una altra garantia bàsica: la de rebre en temps oportú la informació jurídica objectiva i necessària per poder decidir amb seguretat abans de signar un contracte o acte jurídic. Una informació imparcial de la qual vostè ha de disposar en la fase inicial de qualsevol procés i de tota negociació.

Per què puc confiar en els notaris?


Vostè pot preguntar per què ha de confiar en aquest funcionari gran part de les decisions més importants de la seva vida, des de comprar una casa, a adquirir qualsevol altre tipus de bé immoble, constituir una empresa, fer testament, decidir sobre el seu futur si un dia no pot valer-se per si mateix, etc.

La resposta és senzilla: perquè és un jurista altament qualificat que exerceix una funció pública que l’Estat ha delegat en ell després d’aprovar unes oposicions molt exigents. Aquesta preparació li permet assessorar imparcialment i redactar i autoritzar l’escriptura pública, en la qual vostè plasma la seva voluntat, d’acord amb la llei vigent.

L’escriptura pública constitueix la prova evident i fefaent que el que en ella es recull és cert i és legal i que l’autoritza i valida l’Estat. És a dir, mitjançant el notari l’Estat li proporciona seguretat jurídica preventiva. És ‘seguretat’ perquè vostè pot confiar que el que consta a l’escriptura és cert i legal (que la casa que volem comprar està lliure de càrregues o que de veritat pertany a qui ens la ven, que el testament que volem realitzar no contravé la legislació, etc.). I és ‘preventiva’ perquè el notari participa des d’abans que es realitzi l’acte o el contracte, de manera que així s’evita tant que puguin ser il·legals, com a possibles plets i conflictes posteriors.

La lliure elecció de notari en la contractació d’un servei financer.


En el cas de la sol·licitud d’un crèdit hipotecari, si és un particular el que contracta amb un gran operador (promotor immobiliari, entitat financera, etc.), sigui qui sigui el que suporti les despeses, el ciutadà té sempre el dret a triar el notari.

En la contractació de serveis financers resulta obligat que un tercer independent pugui assessorar oportunament i garantir el control preventiu per evitar possibles litigis. La intervenció notarial pot assegurar que la informació precontractual és transparent, cosa absolutament necessari perquè es doni un consentiment informat i pugui celebrar-se el contracte amb plenes garanties.

En conseqüència, el dret a la lliure elecció de notari i la posada a la seva disposició amb antelació de l’oferta vinculant permeten assegurar que el contractant ha estat informat i que prestarà un consentiment plenament vàlid.

Notaría Doblado Rius, notaría a Tarragona

Posem a la seva sencera disposició els nostres serveis notarials de mediació a la ciutat de Tarragona. Contacti amb el nostre equip de professionals aquí.