Hi, How Can We Help You?

Blog

Que és la mediació notarial?


Després de les últimes estadístiques de plets a Espanya, es calcula que en 2017 la taxa de litigiositat ha estat de 126 plets per cada 1000 habitants, la qual cosa es tradueix en 6 milions de casos només en 1 any.

Aquest nombre de casos ha acrescut la necessitat de trobar vies més ràpides per resoldre els conflictes entre particulars i empreses. A més d’alleujar la càrrega de treball dels jutjats i tribunals, la mediació davant notari ofereix una solució més ràpida i econòmica als ciutadans, reduint el temps d’espera de 9 mesos de mitjana a tan sols unes setmanes.

En optar per la mediació davant notari, es redueixen considerablement les despeses judicials, ja que no és necessari abonar els costos del procurador, taxes judicials i altres despeses que puguin generar-se després de la sentència.

La mediació voluntària redueix els temps d’espera dels plets
Encara que segueix sent un procés poc conegut, cada vegada més ciutadans opten per la mediació, ja sigui pels pocs costos del procés o per la rapidesa d’aquest.

Les últimes dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), mostren que l’any passat un plet judicial va trigar a resoldre’s 4,8 mesos de mitjana en primera instància i 4,1 mesos en segona instància. Els casos que arriben al Tribunal Suprem (TS) solen tenir sentència en el termini mitjà de 14,1 mesos. Però sens dubte els òrgans judicials que necessiten més temps de resolució són els del contenciós administratiu, on es triga de mitjana 10 mesos a aconseguir una resposta i en els tribunals civils on la durada dels assumptes creixia des dels 28,2 mesos de mitjana d’aquest any fins als 49 mesos que es van registrar en 2017.

Com funciona el procés de mediació davant notari?


El notari és la peça fonamental en qualsevol tipus de procés voluntari de mediació, ja que l’Estat li atribueix la funció de donar fe pública i controlar la legalitat, a més de reunir totes les característiques imprescindibles per a la mediació: preparació jurídica, independència, imparcialitat o garants de la seguretat jurídica.

Perquè el procés de mediació es dugui a terme, ambdues parts han d’estar d’acord a optar per la via notarial. Després d’iniciar la mediació de forma unilateral, el procés consta de 3 parts:

 1. SESSIÓ INFORMATIVA: el notari informa les parts sobre el procés i hauran de signar l’acord de confidencialitat
 2. PROCESSO DE MEDIACIÓ: comença el procés de mediació amb una sessió constitutiva, en la qual el notari convoca a les parts, creant un espai de diàleg perquè puguin tenir una visió conjunta i compartida del conflicte.
 3. ACORD DE MEDIACIÓ: es tracten els temes que els preocupen i treballarà amb ells i els seus advocats, si hi hagués, en la cerca de nous enteniments.

Es poden convocar tantes trobades com siguin necessaris per a la cerca de possibles alternatives de consens per a cadascun dels temes en disputa. Al final de cada sessió, el notari elaborés una acta amb els temes tractats.

Casos en els quals es pot aplicar la mediació notarial


Mediació civil

 • Reclamacions de responsabilitat civil
 • Conflictes entre coheretares i/o copropietaris
 • Contractes bancaris
 • Contractes hipotecaris
 • Contractes de segurs
 • Contractes de compravenda d’habitatge
 • Contractes d’arrendament
 • Conflictes en comunitats de veïns

Mediació familiar

 • Conflictes familiars per herències
 • Conflictes matrimonials
 • Conflictes en parelles de fet
 • Conflictes en l’empresa familiar
 • Conflictes pàtria potestat i tutela
 • Conflictes intergeneracionals de convivència.

Mediació mercantil

 • Conflictes entre socis
 • Conflictes entre empreses i clients
 • Conflictes entre empreses i proveïdors
 • Conflictes entre empreses i treballadors
 • Conflictes de propietat intel·lectual
 • Conflictes entre empreses
 • Conflictes empresarials derivats de construcció civil

Notaría Doblado Rius, notaría a Tarragona

Posem a la seva sencera disposició els nostres serveis notarials de mediació a la ciutat de Tarragona. Contacti amb el nostre equip de professionals aquí.