Hi, How Can We Help You?

Serveis notarials

Serveis notarials

Notaría a Tarragona

Serveis notarials

En Notaría Doblado Rius la nostra funció principal és garantir “la seguretat jurídica preventiva”, mitjançant l’elaboració d’escriptures, actes i un altre tipus de documents que passen per un control exhaustiu oferint als nostres clients el millor assessorament.

Capítols matrimonials

Quan una parella es casa, pot acordar lliurement el seu règim econòmic matrimonial. A falta de pacte, s’aplica el règim de guanys. Però és freqüent la signatura de capitulacions.

Compra de societats

La compra d’una societat, mitjançant l’adquisició de les participacions en què es divideix la seva capital, exigeix valorar una sèrie d’aspectes substantius, societaris i fiscals

Compravenda

La compravenda d’immobles és un dels actes més importants en la vida econòmica familiar, en adquirir l’habitatge habitual d’una família o bé com a operació d’inversió.

Crear Societats

El dret espanyol regula diverses classes de societats, les quals necessiten per a la seva constitució l’atorgament d’escriptura pública davant notari.

Declaració d’hereus

Si una persona no ha fet testament, el nomenament formal d’hereus es fa davant notari mitjançant l’acta de declaració d’hereus, sempre que aquests siguin descendents, ascendents o cònjuge.

Donacions

Donar béns o diners és un acte de disposició gratuït per al qual convé tenir en compte la normativa fiscal, si hi ha bonificacions o no, la repercussió en l’impost sobre la renda.

Extinció de condomini

Separació, divorcis, repartiments de béns, herències… En qualsevol supòsit que la propietat d’un immoble sigui compartida i es desitgi posar fi a aquesta la via més aconsellable és l’extinció del condomini.

Herències

Des de la notaria l’assessoraran sobre la fiscalitat de l’herència i els concrets béns que han d’aportar-se i podran realitzar totes les gestions i tràmits relacionats amb l’herència.

Nomenaments de tutor

Tenir un fill és una de les decisions més importants en la vida d’una persona i el nomenament d’un tutor perquè li cuidi en cas de defunció o incapacitat no hauria de ser-ho menys.

Arancel notarial Notaría Doblado Rius

Poders notarials

Els poders notarials són documents mitjançant els quals una persona natural o una persona jurídica deleguen en una altra, o altres, la responsabilitat d’actuar en el seu nom en determinades matèries.

Pòlisses mercantils

El finançament de les empreses depèn en part del crèdit bancari i els contractes d’actiu (préstecs, crèdits, línies de descompte, lísing o rènting) se signen davant notari.

Testaments

Mitjançant el testament obert davant notari, el testador organitza la seva successió d’acord amb la seva voluntat i, previ assessorament del notari, tenint en compte les limitacions legals.

Els notaris som funcionaris públics però alhora també som professionals del dret

La nostra funció principal és garantir “la seguretat jurídica preventiva”. Com aconseguim aquesta finalitat? Perquè genèricament mitjançant l’elaboració d’escriptures, actes i un altre tipus de documents que es detallen a continuació, que passen per un control exhaustiu que els fem i donant als nostres clients el millor assessorament.

Escriptures

És un document públic atorgat davant notari que ofereix la màxima seguretat jurídica en el nostre Dret.

Còpies

Còpies autèntiques, autoritzades o simles. Haurà de tenir interès legítim.

Pòlisses

Són documents d’adhesió que la Notaria no confecciona, i que redacten les entitats financeres.

Comptabilitat

Gestió comptable notarial especialitzats en fiscalitat notarial..

Gestió

Eviti imprevistos fiscals, l’assessorem i gestionem els impostos derivats de la seva operació.

Recepció

Realitzem testimoniatges i legitimacions de signatures, de títol compulsat sense necessitat de cita prèvia.