Hi, How Can We Help You?

Capítols matrimonials

Que són els capítols matrimonials?

Quan una parella es casa, pot acordar lliurement el seu règim econòmic matrimonial. A falta de pacte, s’aplica el règim de guanys. Però és freqüent, sobretot quan un de la parella exerceix activitats econòmiques, acollir-se al règim de separació de béns mitjançant la signatura de capitulacions.

El matrimoni té conseqüències econòmiques entre els cònjuges, que estan sotmesos a un règim econòmic matrimonial legal, que en l’àmbit del Dret comú és el de la societat a guanys. No obstant això, la llei permet que els cònjuges o els futurs esposos pactin en capítols matrimonials un règim econòmic diferent.

L’escriptura de capítols matrimonials ha d’inscriure’s en el Registre Civil.

El més freqüent en la pràctica és pactar el règim de separació de béns, ja amb anterioritat a la celebració del matrimoni o una vegada casats, la qual cosa pot obeir a l’existència de crisis matrimonials o bé a la protecció del patrimoni familiar en cas que un dels cònjuges exerceixi una activitat econòmica de risc (un empresari, un autònom, etc.)

Vols saber quan fer capítols matrimonials
davant notari?