Hi, How Can We Help You?

Certificacions, testimoniatges i legitimacions

Certificacions, testimoniatges i legitimacions

Si necessites certificar la legalitat de qualsevol document, legitimar unes signatures o comptar amb la “legal opinió” emesa per un funcionari altament qualificat en dret privat, no el dubtis, i acudeix al teu notaria a Tarragona, Notaría Doblado Rius.

Mitjançant el testimoniatge el notari fa una reproducció o fotocòpia autèntica d’un document original que li és exhibit. Això és freqüent en empreses que participen en concursos públics per a l’adjudicació de contractes o serveis públics.

Un document no notarial les signatures del qual legitimi el notari i vagi a fer efecte solament fora d’Espanya.

També pot el notari emetre un certificat o testimoniatge per vigència de lleis l’objecte de les quals és acreditar a l’estranger la legisla.

Finalment, mitjançant la legitimació de signatures, que pot fer-se per coneixement o per identitat amb altres indubtables, el notari acredita el fet que una signatura ha estat posada en presència de notari. No obstant això, farà falta acta notarial per a fer constar l’existència deción vigent a Espanya o l’estatut personal del requeridor. És alguna cosa així com una “legal opinion” emesa per un funcionari altament qualificat en dret privat.

Coneixes la mediació notarial i els seus avantatges?