Hi, How Can We Help You?

Compravenda

Compravenda

La compra d’un habitatge és la inversió més important que la majoria dels ciutadans realitzarà. El notari garanteix la legalitat de la transacció i informa el comprador de tots els aspectes que afecten l’habitatge adquirit (situació de càrregues en el registre, pagament d’impostos com l’IBI, despeses de comunitat, cadastre, etc.)

La compravenda d’immobles és un dels actes més importants en la vida econòmica familiar, en adquirir l’habitatge habitual d’una família o bé com a operació d’inversió.

Quins documents ha d’aportar? L’escriptura de propietat de l’immoble; certificació cadastral; últim rebut de contribució (per a acreditar el pagament de l’IBI); certificat de despeses de la comunitat de propietaris; i documentació relativa al pagament, per a acreditar com es fa el mateix. No obstant això, en funció de la mena de compravenda (de finca rústica, de VPO, etc. Es poden exigir requisits addicionals).

Una vegada atorgada l’escriptura de compravenda és necessari realitzar una sèrie de tràmits i gestions, que es poden facilitar des de la notaria: pagament d’impostos, inscripció en el Registre de la Propietat, etc.

Descobreix què has de saber abans d’adquirir un habitatge