Hi, How Can We Help You?

Crear Societats

Crear Societats

El dret espanyol regula diverses classes de societats, les quals necessiten per a la seva constitució l’atorgament d’escriptura pública davant notari. A més des de la notaria es faciliten tots els tràmits previs (obtenció de la denominació social) o posteriors (CIF, inscripció en el registre mercantil, etc.).

L’empresa es pot exercir com a persona física (autònom) o com a societat, normalment de capital (limitada o anònima). El més freqüent en la pràctica és la creació d’una societat limitada, que exigeix escriptura pública i inscripció en el Registre Mercantil. Amb això la societat té personalitat independent i el soci no respon amb el seu patrimoni personal dels deutes empresarials.

No obstant això, hi ha formes especials per a constituir societats i tipus especials (societat laboral, professional, etc.), per al que resulta recomanable posar-se en contacte amb la notaria.

Com a pas previ per a la constitució d’una societat limitada, cal obtenir el nom de la societat (denominació social) en el registre mercantil central; un certificat bancari si les aportacions són en metàl·lic; i els estatuts socials. Signada l’escriptura, s’obté el CIF provisional, es liquida l’impost (actualment exempt) i s’envia a la seva inscripció en el registre mercantil. Des de la notaria es facilita la realització de tots els tràmits i gestions descrits.

Constituirà una societat a Tarragona i té dubtes?