Hi, How Can We Help You?

Declaració d’hereus

Declaració d'hereus

Si una persona no ha fet testament, el nomenament formal d’hereus es fa davant notari mitjançant l’acta de declaració d’hereus, sempre que aquests siguin descendents, ascendents o cònjuge. En els altres casos, cal acudir als tribunals.

Mancant testament, és la llei la que regeix la successió del causant. El nostre dret estableix que el notari, per mitjà d’una acta notarial de declaració d’hereus abintestat, declararà, d’acord amb la llei, qui són els hereus, en cas que ho siguin els descendents, el cònjuge o ascendents; en cas contrari, és necessari acreditar-ho judicialment per mitjà d’un procediment de jurisdicció voluntària.

Mancant testament, és la llei la que regeix la successió del causant.

És competent el notari corresponent al lloc de la defunció i la documentació exigida és: i) certificat de defunció; ii) certificat d’últimes voluntats; iii) llibre de família; iv) DNI del causant o certificat d’empadronament; v) en el seu cas, certificat de defunció de fills o del cònjuge premort. A més, s’exigirà la presència de dos testimonis.

Vols fer una declaració d’hereus Tarragona i tens dubtes?