Hi, How Can We Help You?

Donacions

Donacions

Donar béns o diners és un acte de disposició gratuït per al qual convé tenir en compte la normativa fiscal (si hi ha bonificacions o no, la repercussió en l’impost sobre la renda). És necessari assessorar-se sobre totes les conseqüències d’aquest acte.

La Comunitat de Madrid ha impulsat la pràctica eliminació de l’Impost sobre Donacions per als supòsits que qui rep la donació sigui descendent o ascendent del donant.

Els donataris inclosos en qualsevol d’aquests grups tindran dret a aplicar-se una bonificació del 99 per 100 de la quota de l’Impost sobre Donacions, de manera que només hauran d’ingressar l’1 per 100 de la quota tributària.

Per a l’aplicació d’aquesta bonificació serà necessari que la donació es documenti en document públic. A més, quan la donació sigui en metàl·lic, serà necessari que l’origen dels fons donats estigui degudament justificat.

No obstant això, la bonificació només s’aplica en l’impost de donacions i no en altres impostos, com l’IRPF o la “plusvàlua municipal”, amb la qual cosa en cas de donació d’immobles convé fer un estudi previ de la fiscalitat de l’operació.

Realitzarà una donació a Tarragona i té dubtes?