Hi, How Can We Help You?

Extinció de condomini

Extinció de condomini

Separació de parelles, divorcis, repartiments de béns o d’herències… En qualsevol supòsit que la propietat d’un immoble sigui compartida i es desitgi posar fi a aquesta situació de propietat conjunta, la via més aconsellable, sobretot fiscalment, és l’extinció del condomini.

Si diverses persones són propietàries d’un mateix immoble (per compra, herència o donació) i un d’ells vol quedar-se com a propietari únic, com a alternativa a la compravenda existeix la figura de l’extinció o dissolució del condomini.

L’avantatge és la seva fiscalitat, ja no que no tributa per l’impost de transmissions patrimonials (7% del preu de venda) sinó per actes jurídics documentats (1% del valor de l’immoble), la qual cosa constitueix una tècnica d’economia fiscal especialment avantatjosa per al contribuent.

 Necessita realitzar una extinció de condomini a Tarragona i té dubtes?