Hi, How Can We Help You?

Herències

Herències

La defunció d’una persona suposa l’obertura de la successió i la transmissió de tot el seu patrimoni als hereus. Tenint en compte els avantatges fiscals, l’escriptura d’herència suposa el pacte entre els hereus per a repartir-se, en la forma prevista pel causant o de comú acord, els béns hereditaris.

Morta una persona, els hereus disposen d’un termini de 6 mesos per a liquidar l’impost de successions. L’escriptura d’herència és el document que signen davant notari per a fer un inventari de tots els béns inclosos en l’herència, fixar la seva valoració i conducta al repartiment, d’acord amb les clàusules contingudes en el testament, les normes legals o els acords que, sobre el repartiment, puguin arribar a signar els hereus.

Des de la notaria l’assessoraran sobre la fiscalitat de l’herència i els concrets béns que han d’aportar-se i podran realitzar totes les gestions i tràmits relacionats amb l’herència.

Els documents necessaris per a preparar l’escriptura són: i) títol successori (certificat de defunció, certificat d’últimes voluntats i còpia autoritzada del testament o acta de declaració d’hereus abintestat); ii) documents relatius a béns inclosos en l’herència (relació de béns i deutes, certificat de saldos bancaris, escriptura de propietat d’immobles, etc.); i iii) certificat d’assegurances de vida.

Necessita gestionar una herència a Tarragona i té dubtes?