Hi, How Can We Help You?

Nomenaments de tutor

Nomenaments de tutor

Tenir un fill és una de les decisions més importants en la vida d’una persona i el nomenament d’un tutor perquè li cuidi en cas de defunció o incapacitat no hauria de ser-ho menys. Aconsegueix el millor assessorament i realitza les gestions pertinents amb un notari de confiança.

Els pares poden en testament o document públic notarial nomenar tutor, establir òrgans de fiscalització de la tutela, així com designar les persones que hagin d’integrar-los o ordenar qualsevol disposició sobre la persona o béns dels seus fills menors o incapacitats. El nomenament de tutor és freqüent, per exemple, en matrimonis o parelles joves que volen preveure qui es farà càrrec dels nens en cas que faltin els dos (per exemple, per un accident de trànsit o una altra eventualitat).

El nomenament de tutor, que en última instància correspon al jutge, ha de comunicar-se al Registre Civil.

Així mateix, la llei permet l’autotutela o acte-nomenament de tutor en previsió de ser incapacitat judicialment en el futur, per exemple, en cas de malalties degeneratives com l’alzheimer.

Realitzarà un nomenament de tutors a Tarragona i té dubtes?