Hi, How Can We Help You?

Poders notarials

Poders

Els poders notarials són documents mitjançant els quals una persona natural o una persona jurídica deleguen en una altra, o altres, la responsabilitat d’actuar en el seu nom en determinades matèries.

Per a concedir un poder a una altra persona i que d’aquesta manera li representi en un acte o contracte, n’hi ha prou amb aportar les dades de l’apoderat i especificar les facultats que es volen delegar.

En cas d’un poder per a plets, és necessari a més identificar als procuradors i lletrats als quals es vol concedir la representació processal.

Si és un poder d’una societat de capital, ha d’inscriure’s en el registre mercantil.

Concedirà poders notarials a Tarragona i té dubtes?