Hi, How Can We Help You?

Pòlisses mercantils

Pòlisses mercantils

El finançament de les empreses depèn en part del crèdit bancari i els contractes d’actiu (préstecs, crèdits, línies de descompte, confirming, lísing o rènting) se signen davant notari. L’empresa té dret a triar notari.

El notari també intervé pòlisses de contractes mercantils de finançament propis del trànsit bancari.

La majoria dels instruments de finançament de les empreses (préstecs, línies de crèdit, pòlisses de descompte, confirming, lísing, rènting, etc.) solen intervenir-se notarialment.

L’aranzel de les pòlisses és de màxims.

Necessitarà una pòlissa mercantil a Tarragona?