Hi, How Can We Help You?

Testaments

Testaments

Mitjançant el testament obert davant notari, el testador organitza la seva successió d’acord amb la seva voluntat i, previ assessorament del notari, tenint en compte les limitacions legals, com les legítimes o la possibilitat que el testador adopti disposicions especials com a llegats.

Quins documents fan falta per a atorgar testament davant notari? Basta només amb el DNI original, no sent necessari cap altre document.

“L’acte pel qual una persona disposa per a després de la seva mort de tots el seu béns o part d’ells es diu testament” (Article 667 del Codi Civil). El testament obert notarial és el que el testador manifesta oralment al notari i planifica, d’acord amb les lleis, la transmissió dels seus béns als seus successors.

En la pràctica, es fa testament perquè facilita l’herència i els acords entre hereus; perquè és més barat; per a ampliar els drets que la llei concedeix al cònjuge vidu; i per a introduir, amb l’adequat assessorament notarial, clàusules especials com a nomenament de tutor, reconeixement de deutes, nomenament de marmessor i comptador-partidor, normes per a partir l’herència, atribució de llegats sobre béns concrets, etc.

Necessites preparar el teu testament?