Hi, How Can We Help You?

Blog

Web del Notariado per al control de clàusules abusives


El notariado ofereix una web on tots els ciutadans podran consultar informació sobre clàusules abusives, quins han estat declarades com a tals per llei o per sentència judicial i la llista de resolucions dictades pels tribunals o la Direcció general de Registres i del Notariado (DGRN) sobre aquesta matèria.

Per facilitar l’accés i les consultes per part dels particulars, la pàgina web, engegada per l’Òrgan de Control de Clàusules Abusives (OCCA) del Consell General del Notariado també compta amb un enllaç directe amb el Registre de Condicions Generals, a més d’una revista digital amb articles sobre qüestions relatives a la tutela dels consumidors i usuaris.

Els interessats podran trobar informació específica de quins mitjans disposen els notaris per protegir jurídicament els drets dels consumidors i sobre altres serveis notarials.

Encara que la pàgina està centrada bàsicament a donar a conèixer la màxima informació sobre el control i la prevenció de les clàusules abusives, també, facilita el coneixement de les sentències de les Audiències Provincials i dels Jutjats del Mercantil i de Primera Instància. D’aquesta forma els consumidors podran saber abans de la signatura d’un contracte si contenen clàusules que aquests tribunals consideren abusives, encara que no hi hagi una decisió ferma sobre aquest tema.

L’Òrgan de Control de Clàusules Abusives, està format per notaris i professionals experts en la matèria i es va crear com una eina amb la qual reforçar la tutela notarial dels consumidors, pel Consell General del Notariado.

A través d’aquesta web es vol evidenciar més la importància del paper que juga el notari a l’hora d’assessorar a un client. A pesar que els notaris no tenen competència de declarar abusiva una clàusula, com a funcionaris públics tenen l’obligació de vetllar pels drets dels consumidors i informar-los sobre les clàusules contingudes en les escriptures públiques, així com de comprovar que no continguin clàusules considerades abusives per la Llei o declarades nul·les per una sentència ferma inscrita en el Registre de Condicions Generals.

Notaría Doblado Rius, notaria a Tarragona

Posem a la seva sencera disposició els nostres serveis notarials de mediació a la ciutat de Tarragona. Contacti amb el nostre equip de professionals aquí.