Hi, How Can We Help You?

Blog

Quan fer capitulacions matrimonials davant notari?


Si està pensant en casar-se i vol triar per al seu matrimoni un règim econòmic diferent al que regeix a Catalunya -o si ja està casat i vol cambiarlo- pot fer-ho acudint a un notari per realitzar capitulacions matrimonials.

En què consisteixen les capitulacions matrimonials?

Les capitulacions matrimonials són el contracte pel qual es fixen les normes que regulen la relació econòmica del matrimoni. Els més comuns en el nostre Dret són el règim de societat de guanys i el de separació de béns.

Es realitzen davant notari i es recullen en un document públic: l’escriptura.

Les capitulacions es poden efectuar abans o després de contraure matrimoni. L’únic requisit és que els dos cònjuges estiguin d’acord i acudeixin a un notari perquè els assessori, redacti i autoritzi l’escriptura pública, que s’ha d’inscriure en el Registre Civil.

Abans del matrimoni: El règim econòmic elegit entrarà en vigor després de les noces, que haurà de celebrar-se abans d’un any des de la signatura de l’escriptura pública de capitulacions matrimonials.

Un cop casats: El règim seleccionat pels cònjuges tindrà vigència des del mateix moment de la seva signatura.

És possible modificar el règim econòmic del matrimoni davant de notari en qualsevol moment, sempre que hi hagi acord entre els cònjuges.

Canviar el règim econòmic del matrimoni no té efecte retroactiu respecte a tercers, per exemple creditors.

Legislación sobre el régimen económico matrimonial en España

Tipus de règims econòmics del matrimoni

En el règim de societat de guanys:

Pertany a tots dos cònjuges, des del primer dia del matrimoni, els diners que guanyin i els béns que adquireixin amb aquest capital.

La venda d’un bé de guanys ha de comptar amb el consentiment de tots dos cònjuges. Únicament els diners podria ser utilitzat per qualsevol dels dos per separat (per aquest motiu per comprar un immoble sigui suficient el consentiment d’un dels cònjuges, però per vendre-ho sigui precisa l’aprovació dels dos).

Els deutes contrets per un dels cònjuges poden afectar el patrimoni de guanys.

Dins un règim de guanys es consideren privatius els béns que ja es tenien de solter o

Els que cada un rep a títol gratuït dins del matrimoni, com herències i donacions.

Poden aportar-se béns privatius de la societat de gananciales.Como es presumeixen de guanys tots els béns del matrimoni, llevat que es provi que són privatius d’un sol dels cònjuges, l’escriptura pública és un mitjà de prova privilegiat del caràcter privatiu d’un bé.

En el règim de separació de béns (Catalunya i Balears):

Es manté la independència econòmica dels cònjuges prèvia al matrimoni. Cada un dels esposos segueix sent titular dels seus ingressos i possessions i respon dels seus deutes, sense afectar a l’altre cònjuge (amb excepció de les contretes per al sosteniment de la família).

¿Sabia que...?

En les capitulacions matrimonials es poden incloure donacions dels pares als esposos, normes de convivència, o pactes en previsió de crisi de matrimoni, sempre que no siguin discriminatòries.

El cost de l’escriptura de capitulacions simples (sense aportació ni adjudicació de béns) se situa al voltant dels 80 euros. Els aranzels estan disponibles en totes les notaries i col·legis notarials, així com a la web www.notariado.org

No hi ha límit en el nombre de vegades que es pot canviar el règim econòmic del matrimoni, encara que és infreqüent que es faci més d’una vegada.

Realitzar capitulacions matrimonials davant notari li donarà la tranquil·litat i seguretat de saber que actua dins de la llei i que el contracte signat és definitiu, inamovible i eficaç.

Notaría Doblado Rius, notaría a Tarragona

Posem a la seva sencera disposició els nostres serveis notarials de mediació a la ciutat de Tarragona. Contacti amb el nostre equip de professionals aquí.